VŠEOBECNÉ obchodné podmienky

(ďalej len “VOP”)

 

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ich vzájomný zmluvný vzťah

pri poskytovaní služieb prostredníctvom portálu www.pulsawork.com

 

Poskytovateľ je prevádzkovateľom portálu www.pulsawork.com a ďalších portálov na ďalších doménach a poskytuje služby týkajúce sa riadenia procesov v spoločnostiach prostredníctvom softvérovej aplikácie a zároveň poskytuje súvisiace služby, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.

 

Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba - živnostník alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku služieb na portáli www.hriis.io prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na webovej stránke www.hriis.io (ďalej len „Objednávateľ“). Objednávateľ sa zaväzuje prevádzkovať softvérovú aplikáciu na svoju vlastnú zodpovednosť.

 

Cenník Poskytovateľa tvorí prílohu tejto zmluvy a zároveň je dostupný na www.pulsawork.com/pricing  (ďalej len „Cenník Poskytovateľa“).

 

Článok 1

Predmet zmluvného vzťahu

 

 1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi najmä služby spočívajúce v tvorbe a prevádzke riadenia procesov prostredníctvom softvérovej aplikácie pre kandidátov do zamestnania, zamestnancov, obchodných partnerov a koncových zákazníkov Objednávateľa, a to za podmienok uvedených v týchto VOP.
 2. Poskytovateľ umožní Objednávateľovi využívať webové rozhranie za účelom tvorby aplikácie na riadenie procesov v spoločnosti.
 3. Predmetom zmluvy môže byť aj:
 1. priebežná aktualizácia,
 2. technická podpora,
 3. doplnkové služby a iné služby podľa voľby Objednávateľa prostredníctvom objednávkového  formulára na stránke Poskytovateľa.
 1. Predmetné navolené služby objednané prostredníctvom objednávkového formulára na stránke www.pulsawork.com sa vykonávajú za odplatu, a to podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, okrem služby poskytovaných počas skúšobnej doby podľa Článku 7 týchto VOP.
 2. Objednávateľ má právo využívať všetky služby, ktoré sú ponúkané a ktoré si objednal.
 3. Objednávateľ svojou registráciou oprávňuje Poskytovateľa k zasielaniu informačných a reklamných emailov. Z doručovania informačných emailov sa môže Objednávateľ kedykoľvek odhlásiť.

 

Článok 2

Podmienky využívania a poskytovania služieb

 

 1. Objednávateľ vyhlasuje, že v prípade využívania poskytovaných služieb za účelom riadenia procesov, resp. ponúkania služieb, na ktoré je potrebné osobitné povolenie, disponuje takýmto osobitným povolením.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práv Poskytovateľa alebo by mohol spôsobiť znevýhodnenie ostatných zákazníkov Poskytovateľa alebo by sa dopúšťal protiprávnej, najmä trestnoprávnej činnosti.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby:
 1. pre šírenie nevyžiadanej pošty – SPAM-u,
 2. pre šírenie obsahu, ktorý by bol v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.
 3. spôsobom, ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi,
 4. pre šírenie pornografického alebo warez materiálu.
 1. Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľovi za škody spôsobené programovými chybami nainštalovaného softwaru, ktorý bol v rámci užívania služby vložený alebo nainštalovaný zo strany Objednávateľa.
 2. V prípade, ak dáta vložené Objednávateľom sú čo i len spôsobilé poškodiť (alebo poškodia), resp. akýmkoľvek spôsobom znemožniť (alebo znemožnia) využívanie technických alebo programových prostriedkov, prostredníctvom ktorých Poskytovateľ poskytuje svoje služby, má Poskytovateľ právo vyzvať Objednávateľa na odstránenie takýchto dát a Objednávateľ je povinný tieto dáta bezodkladne odstrániť, najneskôr však do 24 hodín po odoslaní e-mailovej výzvy Objednávateľovi. Pokiaľ Objednávateľ neodstráni dáta vo vyššie uvedenej lehote, Poskytovateľ má právo pozastaviť poskytovanie objednaných služieb Objednávateľovi. O skutočnosti pozastavenia poskytovania objednaných služieb bude Objednávateľovi zaslaný e-mail. Objednávateľ je povinný po pozastavení poskytovania služieb odstrániť dáta v lehote 3 dní, inak súhlasí s tým, aby Poskytovateľ vymazal všetky dáta vložené Objednávateľom, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prvej vete tohto bodu. V súvislosti s takýmto výmazom dát nevzniká Objednávateľovi právo na náhradu škody a ani žiadnej inej ujmy, či už materiálnej alebo nemateriálnej. V takomto prípade vzniká Poskytovateľovi právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Objednávateľ je povinný pri objednávke služby uviesť pravdivé kontaktné údaje pre účely fakturácie a komunikácie s Poskytovateľom. Objednávateľ sa zaväzuje udržiavať tieto údaje stále aktuálne a každú zmenu identifikačných údajov bezodkladne aktualizovať na portáli www.pulsawork.com.
 4. Registrácia Objednávateľa s použitím údajov cudzích fyzických alebo právnických osôb, je zakázaná. Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžitého zrušenia takejto registrácie, ako aj celého portfólia služieb s ňou spojených vo vzťahu k takémuto Objednávateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené takouto registráciou dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe alebo tretím stranám, za škodu zodpovedá osoba, ktorá vykonala registráciu takýmto spôsobom.
 5. Objednávateľ je povinný chrániť svoje prístupové údaje k zriadeným službám pred zneužitím treťou stranou. Poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté škody, ak dôjde k zneužitiu prístupových údajov. Za takto vzniknutú škodu je zodpovedný Objednávateľ.
 6. Objednávateľ je plne zodpovedný za dáta i za celý obsahový materiál, ktorý sprístupní na webovej stránke, ktorá je zriadená prostredníctvom služieb poskytovaných Poskytovateľom na základe tohto zmluvného vzťahu. Poskytovateľ je v tomto ohľade v plnej miere zbavený všetkej právnej zodpovednosti.
 7. Poskytovateľ vyvinie všetko potrebné úsilie na zabezpečenie funkčnosti všetkých svojich softwarových a hardwarových prostriedkov pre zaistenie poskytovaných služieb. Výnimku z tejto povinnosti tvoria skutočnosti, ktoré nemôžu byť Poskytovateľom ovplyvnené a nie je možné im za žiadnych okolností predísť. Medzi takéto skutočnosti patrí najmä zásah vyššej moci, havárie, výpadky verejných telekomunikačných sietí, alebo iné úkony potrebné pre zaistenie chodu služieb poskytovaných Poskytovateľom (napr. údržba hardware, aktualizácia software, konfigurácia serverov, výmena hardwarových komponentov serverov a pod.).
 8. Poskytovateľ je oprávnený odstaviť poskytované služby pri náhlych havarijných situáciách alebo v nevyhnutných situáciách, ktoré sú však vopred plánované. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody za čas kedy boli poskytované služby odstavené. Na nevyhnutné alebo plánované odstavenie poskytovaných služieb (napr. za účelom vykonania servisných zásahov) bude Objednávateľ upozornený prostredníctvom emailu.
 9. Poskytovateľ sa zaväzuje v primeranom rozsahu zabezpečiť službu a dáta pred neoprávneným zásahom tretej strany. V prípade súbežného ohrozenia bezpečnosti funkčnosti služby a nepretržitého fungovania služby, je uprednostňovaná bezpečnosť fungovania služby.
 10. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné finančné straty, materiálne straty alebo straty iného charakteru alebo akúkoľvek škodu, ktorá môže nastať nedostupnosťou služby, poškodením alebo stratou dát Objednávateľa. V prípade nedostupnosti služby preukázateľne zavinenou Poskytovateľom, má Objednávateľ nárok na zľavu z poplatku, a to v pomernej časti k nedostupnosti služby.
 11. Poskytovateľ nie je zodpovedný za stratu zisku alebo iného hmotného/nehmotného majetku alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania alebo neschopnosti používať službu kvôli neoprávnenému prístupu, a to i vtedy, pokiaľ bol Poskytovateľ upozornený na možnosť takýchto škôd.
 12. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah webovej stránky Objednávateľa a pravdivosť informácií zverejnených Objednávateľom na internetovej stránke. Nie je povinnosťou Poskytovateľa kontrolovať ponúkané produkty alebo služby, rovnako ako informácie, ktoré o tomto produkte alebo službe Objednávateľ uvádza. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah, ktorý vloží a ktorý sa zobrazí na jeho internetovej stránke.
 13. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu prenosových trás internetu, vyžívané technické prostriedky tretích strán, za technické vybavenie Objednávateľa a návštevníkov portálu (webovej stránky Objednávateľa), resp. zásahu vyššej moci, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie služieb.
 14. Objednávateľ týmto súhlasí s použitím reklamných odkazov a inými formami reklamy na jeho webovej stránke  a nemá nárok požadovať od Poskytovateľa odstránenie reklamných odkazov alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do služieb poskytovaných Poskytovateľom.
 15. Objednávateľ sa týmto zaväzuje a súhlasí s označením Poskytovateľa na webovej stránke Objednávateľa ako tvorcu softvérovej aplikácie a umiestnením odkazu (link) na internetovú stránku Poskytovateľa.
 16. Poskytovateľ nepodporuje, nezodpovedá, ani neručí za obsah, reklamy, produkty alebo služby, dostupné prostredníctvom webových stránok tretích strán.
 17. Akékoľvek transakcie medzi Objednávateľom a koncovým zákazníkom vykonané prostredníctvom softvérovej aplikácie, vrátane platby, sprostredkovanie služieb a iných zmlúv, podmienok, záruk sa uskutočňujú výlučne medzi Objednávateľom a daným subjektom. Poskytovateľ nie je zodpovedný za stratu/poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniklo na základe takéhoto jednania.
 18. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že využíva služby Poskytovateľa na vlastné riziko a zodpovednosť.
 19. Zmena rozsahu služieb sa vykonáva cez kontaktný email alebo priamo po prihlásení  a je platná od nasledujúceho dňa po vykonaní zmeny.

 

Článok 3

Licenčné podmienky

 

 1. Poskytovateľ s Objednávateľom týmto zároveň uzatvárajú licenčnú zmluvu v zmysle ustanovenia § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov.
 2. Poskytovateľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie webového rozhrania, ktoré je jedným z predmetov poskytovanej služby, za účelom tvorby aplikácie na riadenie procesov. Objednávateľ je oprávnený editovať celú frontendovú časť softvérovej aplikácie.
 3. Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu.
 4. Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na dobu určitú, a to počas trvania tohto zmluvného vzťahu. Zánikom zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu zaniká Objednávateľovi súčasne právo na využívanie webového rozhrania.
 5. Odmena za udelenie súhlasu je zahrnutá v odmene za poskytovanie služieb, ktorá je špecifikovaná v Cenníku Poskytovateľa.
 6. Licencia je udelená ako nevýhradná licencia.
 7. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa.
 8. Objednávateľ je povinný používať webové rozhranie obvyklým spôsobom na dohodnutý účel, t.j. na tvorbu vlastnej aplikácie na riadenie procesov.
 9. Objednávateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom zasahovať do webového rozhrania, upravovať, mazať  a kopírovať zdrojový kód alebo vykonať akýkoľvek zásah, ktorý by znamenal porušenie autorských práv Poskytovateľa.

 

 

Článok 4

Súvisiace služby

 

 1. Poskytovateľ v rámci služieb webového rozhrania môže Objednávateľovi poskytnúť služby podľa aktuálnej ponuky, najmä:
 1. SMS bránu, a to aj prostredníctvom tretej strany,
 2. automatizovaný systém vytvárania faktúr pre koncových zákazníkov Objednávateľa,
 3. zabezpečiť spracovanie miezd a mzdovej agendy, a to aj prostredníctvom tretej strany,
 4. zabezpečiť nábor zamestnancov, a to aj prostredníctvom tretej strany,
 5. zabezpečiť personálnu agendu, a to aj prostredníctvom tretej strany,
 6. zabezpečiť spracovanie účtovníctva, a to aj prostredníctvom tretej strany,
 7. zabezpečiť vývoj softwaru, a to aj prostredníctvom tretej strany,
 8. napojenie na systém spracovania účtovníctva, miezd, personalistiky a skladu,
 9. napojenie na systém financovania kúpy tovarov a služieb prostredníctvom splátkových spoločností,
 10. napojenie na systém financovania pohľadávok,
 11. napojenie na systém poskytovania úverových produktov,
 12. napojenie na GPS monitoring,
 13. zabezpečenie propagovania produktov a služieb na predajných portáloch prevádzkovaných Poskytovateľom,
 14. zabezpečenie propagovania produktov a služieb na inzertných (reklamných) portáloch prevádzkovaných Poskytovateľom,
 15. zabezpečenie propagovania produktov a služieb v afiliačných systémoch prevádzkovaných Poskytovateľom,
 16. vzájomnú propagáciu Objednávateľa na ostatných stránkach objednávateľov využívajúcich služby Poskytovateľa, a to za dohodnutých podmienok .
 1. Ak bude mať Objednávateľ záujem o služby uvedené v bode 1 tohto Článku, odmena za tieto služby je uvedená v Cenníku Poskytovateľa, prípadne bude tvoriť samostatnú dohodu o cene medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

 

Článok 5

Doména, hosting

 

 1. Poskytovateľ bude zabezpečovať hosting pre Objednávateľa, a to prostredníctvom tretích strán: Amazon Web Services, Inc, Digitalocean, LLC a iných. Objednávateľ nemá právo voľby a zmeny tohto poskytovateľa hostingových služieb. Bližšie podmienky poskytovania hostingových služieb sú zverejnené na stránke spoločnosti Amazon Web Services, Inc. http://aws.amazon.com/legal/ a Digitalocean, LLC https://www.digitalocean.com/legal/. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že si predmetné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

 

Článok 6

Služby SMS brány

 

 1. Prevádzkovateľom SMS brány je tretia strana a Poskytovateľ len zabezpečuje poskytovanie týchto služieb SMS brány.
 2. Rozsah podporovaných operátorov na Slovensku a v zahraničí je závislý od stavu externých systémov, ktoré nemusia byť v správe prevádzkovateľa SMS brány.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude propagovať a rozosielať SMS s urážlivým, obscénnym, pornografickým alebo protiprávnym obsahom, na základe platných zákonov v krajine doručenia SMS. Objednávateľ je výhradne zodpovedný za obsah poskytovaných informácií a SMS. Poskytovateľ a ani prevádzkovateľ SMS brány nekontroluje a nie je zodpovedný za obsah jednotlivých textov Objednávateľa.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie, prípadne úplné zablokovanie prístupu Objednávateľa k službám SMS brány a poskytovania služieb súvisiacich SMS bránou, pokiaľ dôjde k porušeniu ľubovoľnej časti VOP týkajúcej sa SMS brány zo strany Objednávateľa. Objednávateľ nemá v takomto prípade nárok žiadať náhradu škody alebo vrátenie úhrad za služby.
 5. Prevádzkované údaje sú predmetom telekomunikačného tajomstva.
 6. Objednávateľ za účelom zasielania SMS správ prostredníctvom SMS brány má vytvorený osobitný podúčet na portáli Poskytovateľa, na ktorom sa mu vždy zobrazí aktuálna výška jeho kreditu.
 7. Kredit bude postupne znižovaný o poskytnuté služby SMS brány podľa platného Cenníka Poskytovateľa.
 8. Objednávateľ si môže kedykoľvek kredit navýšiť.
 9. Objednávateľ je povinný pri registrácii určiť kredit, ktorý bude použitý na uhrádzanie platieb za služby SMS brány, pričom minimálna stála hodnota musí byť aspoň 100,- EUR. Takto určenú výšku kreditu si vie Objednávateľ kedykoľvek zmeniť.
 10. V prípade, ak kredit Objednávateľa klesne na určitú hranicu, bude Objednávateľ na túto skutočnosť upozornený prostredníctvom kontaktného emailu. Objednávateľovi sa po obdržaní predmetného emailu dobije kredit do výšky určenej Objednávateľom pri aktivovaní služby SMS brány. Takto dobitý kredit bude automaticky stiahnutý z platobnej karty Objednávateľa alebo z active balance účtu (k active balance účtu pozri bližšie v Článku 9 bod 5 týchto VOP), pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 11. Nevyužitý kredit Poskytovateľ Objednávateľovi neprepláca.
 12. Objednávateľ je povinný uhrádzať poplatky súvisiace so službami SMS brány podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa.

 

Článok 7

Skúšobná verzia

 

 1. Poskytovateľ po úspešnej registrácii získa prístup zadarmo k webovému rozhraniu na dohodnutú dobu. V rámci tejto skúšobnej doby budú Objednávateľovi sprístupnené len niektoré z poskytovaných služieb.
 2. Po uplynutí 7 dňovej skúšobnej lehoty bude Objednávateľ vyzvaný k vyplneniu dodatočných informácii a k výberu konkrétnych služieb. Za týmto účelom, t.j. vyplnenie dodatočných informácií a výber konkrétnych služieb, bude Objednávateľovi poskytnutá dodatočná 3 dňová lehota. Po úspešnom uskutočnení všetkých krokov bude Objednávateľovi sprístupnená na prevádzkovanie vlastná softvérová aplikácia prostredníctvom webového rozhrania a možnosť využívať objednané služby, a to za podmienok uvedených v týchto VOP a prípadne v iných súvisiacich dokumentoch.
 3. V prípade, ak po uplynutí 7 dňovej skúšobnej lehoty a 3 dňovej dodatočnej lehoty nedôjde zo strany Objednávateľa k úspešnému uskutočneniu všetkých potrebných krokov podľa bodu 2 tohto článku VOP, Objednávateľ súhlasí so zmazaním všetkých dát Objednávateľa, a teda aj tých ktoré vložil počas skúšobnej doby. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za škodu alebo akékoľvek iné straty spôsobené zmazaním dát.
 4. Objednávateľ má možnosť počas trvania skúšobnej doby a počas následnej 3 dňovej lehoty si stiahnuť všetky dáta, ktoré počas skúšobnej doby vložil.

 

Článok 8

Reklamačné konanie

 

 1. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne informovať Poskytovateľa o všetkých poruchách a závadách poskytovaných služieb prostredníctvom emailu na support@pulsawork.com.
 2. Poskytovateľ zabezpečí odstránenie prípadných vád v čo najkratšom možnom termíne, avšak s prihliadnutím na rozsah a povahu vady. Reakčný čas sa predlžuje aj vzhľadom na skutočnosť, či ide o chybu na strane Poskytovateľa alebo na strane tretieho subjektu.
 3. V prípade pochybenia na strane Poskytovateľa, je Objednávateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať zľavu z ceny, a to formou písomnej reklamácie doručenej prevádzkovateľovi v lehote 5 dní odo dňa, kedy Objednávateľ zistil pochybenia, inak toto právo Objednávateľovi zaniká.

 

Článok 9

Odmena a platobné podmienky

 

 1. Odmena Poskytovateľa za jednotlivé služby je uvedená v Cenníku Poskytovateľa.
 2. V okamžiku vyplnenia objednávkového formulára Objednávateľom a po prechode do ostrého režimu, t.j. po uplynutí skúšobnej doby, je Objednávateľ povinný uhrádzať platby za objednané služby podľa Cenníka Poskytovateľa, a to najmä priamou úhradou prostredníctvom platobnej karty, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že minimálna mesačná hodnota služby je definovaná v objednávke. V prípade, ak Objednávateľ si objedná služby, ktoré podľa Cenníka Poskytovateľa nebudú dosahovať túto sumu, bude Objednávateľovi fakturovaná práve suma uvedená v prvej vete tohto bodu, a to bez ohľadu na rozsah Objednávateľom objednaných služieb.
 4. Objednávateľ súhlasí so zasielaním daňových dokladov elektronickou formou.
 5. Objednávateľ bude uhrádzať Poskytovateľovi odmenu spôsobom, ktorý si zvolí v rámci objednaných služieb na portáli www.pulsawork.com, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Lehota splatnosti faktúr je 7 dni od vystavenia faktúry.
 6. Fakturovaná suma bude automaticky stiahnutá z platobnej karty Objednávateľa, z účtu active ballance vedeného u Poskytovateľa alebo Objednávateľ fakturovanú sumu uhradí prostredníctvom platobnej brány Poskytovateľa (napr. Tatra banka a.s.). Účtom active balance sa rozumie účet, na ktorý prevedie Objednávateľ finančné prostriedky v určitej výške a z týchto prostriedkov mu budú sťahované poplatky za jednotlivé služby poskytované Poskytovateľom podľa týchto VOP a podľa Cenníka Poskytovateľa. V prípade, ak finančné prostriedky Objednávateľa na účte active balance klesnú pod určitú hranicu, bude Objednávateľ na túto skutočnosť upozornený a zároveň vyzvaný k prevodu finančných prostriedkov na svoj účet active balance minimálne v požadovanej výške. V prípade, ak Objednávateľ v stanovenej lehote neprevedie požadovanú výšku finančných prostriedkov na svoj účet active balance, bude mu táto suma stiahnutá z jeho platobnej karty a prevedená na účet active balance.
 7. V prípade, ak na platobnej karte Objednávateľa nebude dostatok finančných prostriedkov na úhradu vystavenej faktúry, je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi fakturovanú sumu prevodom na účet. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, bude mu odoslaná Upomienka č. 1. a zároveň vzniká Poskytovateľovi právo na odopretie a znemožnenie poskytovania služieb Objednávateľovi a jeho zákazníkom v celom rozsahu. O deaktivácii služieb bude Objednávateľ informovaný emailom.
 8. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote 7 dní odo dňa jej vystavenia má Poskytovateľ právo na odstúpenie od zmluvy.
 9. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti vzniká Poskytovateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške jedno-násobku neuhradenej fakturovanej sumy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody popri zmluvnej pokute. 
 10. Platcovia daní z pridanej hodnoty, ktorí nemajú sídlo v Slovenskej republike ručia za správne údaje o svojom platcovstve tejto dane.
 11. Všetky daňové doklady, proformy, výzvy k platbe a upomienky sú zasielané Poskytovateľom v elektronickej podobe.

 

 

Článok 10

Spracovanie údajov v mene Objednávateľa (Sprostredkovateľská zmluva podľa čl. 28 GDPR)

 

 1. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k dotknutým osobám Objednávateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Z tohto dôvodu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom pri poskytovaní služieb riadi nasledovným:
  1. poskytovateľ má všeobecné povolenie na zapojenie ďalšieho sprostredkovateľa (najmä svojich subdodávateľov). V prípade, ak Poskytovateľ zapojí ďalšieho sprostredkovateľa, je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v týchto VOP, pričom zodpovednosť voči Objednávateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov;
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Objednávateľom objednaných služieb. Predmetom spracúvania osobných údajov je služba, ktorú bude Poskytovateľ Objednávateľovi poskytovať;
  3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje najdlhšie po dobu trvania účelu;
  4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie dohodnutého účelu, v akom ich spracúva Objednávateľ. Objednávateľ môže obmedziť rozsah spracúvaných osobných údajov. Pokiaľ nebolo výslovne Objednávateľom uvedené inak, Poskytovateľ nespracúva údaje osobitnej kategórie. Spracúvať osobné údaje je možné len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelov uvedených v písm. g) tohto bodu tohto článku, a to najmä: (i) identifikačné a kontaktné údaje a iné údaje súvisiace s účtovnou a obchodnou agendou; (ii) identifikačné údaje a/alebo údaje týkajúce sa činnosti dotknutej osoby a/alebo údaje nevyhnutné pre tvorbu databázy a/alebo mailing listu a/alebo danú komunikáciu a/alebo iné údaje súvisiace s poskytovaním dohodnutých služieb v závislosti od typu poskytovanej služby; (iii) ďalšie údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania;
  5. vzhľadom na povahu služieb sa môže zoznam kategórií dotknutých osôb meniť. Objednávateľ disponuje aktuálnym zoznamom kategórií dotknutých osôb. Kategóriami osobných údajov sú okrem iného všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa pri poskytovaní dohodnutých činností a služieb spracúvajú, ako napr. (i) zákazníci Objednávateľa; (ii) zamestnanci Objednávateľa; (iii) zamestnanci a štatutárny orgán obchodných partnerov Objednávateľa; (iv) osoby, ktorých osobných údaje sa nachádzajú v databáze; (v) a iné fyzické osoby v závislosti od poskytovaných služieb;
  6. Poskytovateľ vykonáva s osobnými údajmi spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie, tvorba databázy a likvidácia za podmienok uvedených v týchto VOP;
  7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania – poskytnutie služieb a len na základe pokynov Objednávateľa, ktoré sú obsiahnuté v objednávke a týchto VOP tak, aby spracúvanie zodpovedalo bežnému spôsobu poskytovania služieb, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do  medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Objednávateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu;
  8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými protiprávnymi spôsobmi spracúvania;
  9. Poskytovateľ vyhlasuje, že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov dotknutých osôb Objednávateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Objednávateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Objednávateľa pred ich stratou, poškodením, zničením alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spracovaním;
  10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP;
  11. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb Objednávateľa len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania;
  12. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Objednávateľa reagovať na žiadosti dotknutých osôb Objednávateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR, vrátane oboznámenia Objednávateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré prípadne budú doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Objednávateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov, a to v lehote 48 hodín (do tohto času sa nezarátavajú dní pracovného voľna a sviatky) odo dňa doručenia žiadosti zo strany Objednávateľa;
  13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
   1. zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
   1. oznámiť Objednávateľovi, ,akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
   2. v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
   3. konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zámer uskutočniť spracúvanie osobných údajov, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Objednávateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika;
   4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Objednávateľa alebo audítora, ktorého poveril Objednávateľ. Objednávateľ je povinný audit oznámiť aspoň 21 dní pred plánovaným dátumom auditu. Oznámenie musí obsahovať predmet auditu, ako aj dátum začiatku auditu a jeho dĺžku. Audit musí byť vykonávaný v pracovnom čase Poskytovateľa a nesmie neprimeraným spôsobom zasahovať do činnosti Poskytovateľa. Audit sa vykoná na náklady Objednávateľa a Objednávateľ Poskytovateľovi nahradí aj všetky náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s auditom;
  1. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Objednávateľom porušuje GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Poskytovateľ je povinný ihneď informovať Objednávateľa ak si u neho uplatní právo dotknutá osoba Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne najneskôr do 48 hodín informovať Objednávateľa, ak dôjde k porušenie ochrany osobných údajov;
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu s Objednávateľom, na základe rozhodnutia Objednávateľa vymazať osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov;
 1. Informácie o právach dotknutej osoby: Objednávateľ berie na vedomie, že osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva vo vzťahu k Objednávateľovi (pričom Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi súčinnosť pri plnení práv dotknutej osoby, a to neodkladne na požiadanie Objednávateľa, najneskôr však v lehote 7 dní):
  1. právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Objednávateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 2 tohto článku;
  2. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Objednávateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
  3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Objednávateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
   1. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
   2. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu;
   3. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
   4. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
   5. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;
  1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Objednávateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Objednávateľovi overiť správnosť osobných údajov;
   1. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
   2. Objednávateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Objednávateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;
   4. dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Objednávateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Na základe čl. 19 GDPR je Objednávateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Objednávateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  1. právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Objednávateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
  2. právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Objednávateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Objednávateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom;
  3. na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú;
  4. na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Objednávateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 1. Za porušenie akejkoľvek povinnosti, ktorá vyplýva Sprostredkovateľovi z tejto Zmluvy ako aj z Nariadenia GDPR zodpovedá Sprostredkovateľ v plnej miere. Pokiaľ bude Objednávateľovi udelená pokuta zo strany Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Sprostredkovateľ zodpovedá za túto pokutu do takej výšky, v akej ju preukázateľne a nepochybne zavinil.

 

Článok 11

Trvanie zmluvného vzťahu

 

 1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa uzatvára na dobu definovanú v Objednávke s automatickou opakovanou obnovou vždy o ďalšie (2) dva roky.
 2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže doručiť druhej zmluvnej strane oznámenie, že nemá už záujem na predlžení tejto zmluvy o ďalšie 2 roky, a to aspoň 3 mesiace pred uplynutím doby viazanosti.
 3. Objednávateľ môže ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď môže byť zaslaná aj prostredníctvom elektronickej pošty na kontaktné e-maily. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť od nasledujúceho fakturačného obdobia po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
 4. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov a najmä:
 1. z dôvodu uvedeného v, resp. porušením Článku 2 bod 2, 3, 5, 7,  týchto VOP,
 2. z dôvodu uvedeného v, resp. porušením Článku 3 bod 7, 8, 9 týchto VOP,
 3. z dôvodu uvedeného v, resp. porušením Článku 6 bod 3,4 týchto VOP,
 4. z dôvodu uvedeného v, resp. porušením Článku 9 bod 7 týchto VOP,
 5. v prípade úmyselného poškodenia dobrého mena Poskytovateľa zo strany Objednávateľa.
 1. Odstúpenie od zmluvy je účinné od nasledujúceho dňa po dni doručenia odstúpenia od zmluvy, ktorú druhá zmluvná strana obdržala. Odstúpenie od zmluvy je možné zaslať aj prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti platby za služby za nevyužité obdobie iba v prípade, pokiaľ je prevádzkovanie služby ukončené výpoveďou zo strany Poskytovateľa.
 3. Objednávateľ môže previesť službu na tretiu osobu. Môže tak spraviť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa, ktorý bude zaslaný elektronickou formou na email Objednávateľa. Nový poskytovateľ služby však musí pred udelením súhlasu zo strany Poskytovateľa súhlasiť s týmito VOP a musí vyhlásiť, že preberá všetky záväzky pôvodného Objednávateľa.
 4. Objednávateľ má možnosť počas trvania tohto zmluvného vzťahu stiahnuť všetky ním vložené dáta. Objednávateľ súhlasí s tým a žiada Poskytovateľa a udeľuje mu súhlas, aby všetky ním vložené dáta boli po ukončení tohto zmluvného vzťahu v celom rozsahu vymazané.
 5. Zánikom tejto zmluvy nezaniká povinnosť Objednávateľa uhradiť Poskytovateľovi odmenu za poskytnuté služby, úrok z omeškania, zmluvnú pokutu, náhradu škody, prípadne iné nároky vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne finančné a nefinančné straty Objednávateľa z titulu ukončenia zmluvného vzťahu, a to bez ohľadu na dôvod a spôsob ukončenia.

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP pričom je povinný o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa, a to informáciou, ktorá je zobrazená na úvodnej strane administratívnej časti po prihlásení.
 2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom neupravené v týchto VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušnými právnymi predpismi.
 3. Tento zmluvný vzťah sa riadi slovenským právnym poriadkom a na riešenie prípadných súdnych sporov sú príslušné slovenské súdy.
 4. V prípade rôznych jazykových mutácii má prednosť slovenské znenie týchto VOP.

Príloha č. 1 Objednávka služieb

Príloha č. 2 Cenník služieb