Zamestnanci

Služba Zamestnanci umožňuje evidenciu zamestnancov v spoločnosti, ich správu a efektívnu filtráciu nad profilmi zamestnancov, ktorí môžu byť v stave vedenom ako Interní, Externí, alebo Živnostníci.

 

Základná terminológia:

 • Zamestnanec - zamestnanecký profil,
 • ID - identifikačné číslo zamestnanca skladajúce sa z prefixu a hlavného čísla,
 • Celé meno - Meno a Priezvisko zamestnanecného profilu,
 • Kontakt - primárny telefón a e-mal vedený k profilu zamestnanca,
 • Jednotka (Unitka) - organizačná jednotka, pod ktorú je zamestnanecký profil zaradený,
 • Štítky - označenia, ktoré pomáhajú priradiť označenia k zamestnaneckým profilom pre lepšiu orientáciu a filtráciu nad profilmi zamestnancov,
 • Zručnosti - zručnosti zamestnanca,
 • Poznámky - poznámky vedené k profilu zamestnanca zoradené chronologicky so záznamom času a užívateľa, ktorý poznámky pridal,
 • Status - zaradenie, či je profil zamestnanca aktívny, alebo neaktívny.

 

 

Akcie:

 • Rýchly náhľad - akcia umožňuje zobrazeniezákladných osobných informácii, ktoré sa nachádzajú v profile zamestnanca,
 • Zobraziť profil - akcia vykoná zobrazenie detailného profilu zamestnanca, informácií a súborov, ktoré sa k profilu viažu naprieč platforme,
 • Vymazať - akcia, ktorá umožní vymazanie profilu zamestnanca, alebo migráciu profilu do Kandidátov v závislosti od nastavenia. Nastavenie k migrácii profilov zamestnancov do kandidátov sa nachádza v časti Nastavenia - Preferencie.