Position

Služba Pozície umožňuje evidenciu pozícií v spoločnosti, ktoré sú rozdelené do Interných a Externých. Pozície majú viacero atribútov, ktoré pomáhajú uchovávať informácie týkajúce sa pozícií a ich delenia.

 

Základná terminológia:

 • Názov - názov pozície,
 • Typ - typ pozície, ktorý charakterizuje, či sa jedná o Internú, alebo Externú,
 • ISCO - jedinečný ISCO kód definujúci kód a názov pozície podľa medzinárodnej štandardizácie. Tento zoznam sa vytvára v Nastavenia > Manažment typov > ISCO,
 • Kontrakty - počet kontraktov (pracovných pomerov) evidovaný v systéme na danú pozíciu
 • Popis pracovného miesta - popis pracovného miesta / pozície
 • Externá pozícia - označenie, či pozícia je externá vo vzťahu k spoločnosti
 • Faktory práce - jedná sa o faktory práce, ktoré sa vzťahujú k danej pozícií (napr. hluk, prach),
 • Typ zmluvy - typ zmluvy, ktorý sa viaže na dané pracovné miesto (napr. Plný pracovný pomer). Tento typ zmluvy sa vytvára v Nastavenia > Manažment typov > Typy kontraktov,
 • Pracovná úroveň - jedná sa o stupeň náročnosti práce viažúci sa k pracovnému miestu,
 • Seniorita - požadovaná seniorita viažúca sa k danej pozícií,
 • Zmennosť - zmennosť, viažúca sa k danej pozícií,
 • Pracovný čas - parameter pracovného času, či sa jedná o fixný, alebo flexibilný, viažúci sa k danej pozícií,
 • Druh platu - jednotka, za ktorú sa vypláca zamestnanec na danej pozícií,
 • Mena - mena, v ktorej sa vypláca zamestnanec na danej pozícií,
 • Min. a Max. - platové rozmedzie k danej pozícií,
 • Variabilný pomer odmeňovania % - informácia o maximálnej výške variabilného odmeňovania k danej pozícií,
 • Odmena min. a max. - informácia o minimálnej a maximálnej výške odmeny stanovená v absolútnych hodnotách,
 • Dodatočné informácie - doplnkové informácie k zmluve viažuce sa k danej pozícií,

 

Akcie:

 • Detail - umožní zobrazenie detailu pozície,
 • Spustiť nábor - akcia, ktorá po vyplnení požadovaných parametrov spustí nábor na vybranú pozíciu,
 • Úprava - umožní úpravu parametrov už vytvorenej pozície,
 • Duplikát - umožní používateľovi vytvoriť duplikát už vytvorenej pozície,
 • Zmazať  - umožní zmazať už vytvorenú pozíciu z tabuľky Pozície.